Logo Studie- en landmeetkantoor Decoster

Activiteiten

Opmeting

Onze landmeter-experten zorgen voor exacte opmetingen van uw onroerend goed en zetten dit om in een verzorgd plan.

Studie- en landmeetkantoor Decoster is gespecialiseerd in landmeetkunde en heeft hierin al meer dan 20 jaar ervaring. Onze landmeters voeren metingen uit over heel West-Vlaanderen en daarbuiten. Wij staan garant voor professioneel advies, nauwkeurige en snelle uitvoering van opdrachten, naleven van timing en prijsafspraken.

Ons klantenbestand is divers, wij voeren opdrachten uit voor voor particulieren, openbare besturen, architecten, notarissen, aannemers,…

Opmetingen worden voor diverse doeleinden gebruikt. Wij bieden o.a. aan:

 • Eigendomsbepaling
 • Opsplitsing van percelen (prekadastratie)
 • Plaatsen van grenspalen (afpaling)
 • Opmeting gebouwen
 • Hoogtemeting (TAW gerefereerd)
 • Asbuilt-opmeting van gebouwen / wegen / riolering / leidingen / kabeltracé
 • Opmeting gabarit van gebouwen (gevelzichten)
 • Kuberen van grondverzet (bv.. stockopname zand- en grinthandel)
 • GPS – meting
 • GRB – meting (normen AGIV)
 • Uitzetten van bouwwerken en wegenwerken

Schatting

Voor welke schattingen kan u bij ons terecht?

U kan beroep doen op studiebureau Decoster voor het opstellen van een schattingsverslag voor diverse doeleinden. Bestuurder Nico Decoster is erkend door de Vlaamse Belastingdienst VLABEL om bindende schattingen uit te voeren in kader van nalatenschap of schenking. Omdat erkende VLABEL-schatters bepaalde kwaliteitsvereisten en normvoorwaarden respecteren (bv. gedetailleerd schattingsverslag), aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst de opgegeven vastgoedwaarde als realistisch, bindend en definitief.

In principe mag je zelf de waarde van onroerende goederen aan de fiscus doorgeven maar dit is niet evident. Is het aangegeven bedrag te hoog, dan betaal je te veel belastingen. Schat je te laag, dan riskeer je extra heffingen.

Wij kunnen u ook van dienst zijn met een neutraal, onafhankelijk advies in het kader van een aankoop of verkoop van onroerend goed alsook bij het uit onverdeeldheid treden (familiale verdeling/ echtscheiding).

Banken en notarissen schakelen ons regelmatig in voor onafhankelijke hypotheekschattingen en fiscale vastgoedwaarderingen (bv. inbreng in vennootschappen).

Ook voor minder courante eigendommen (bedrijfsgebouwen, kastelen, scholen, bouwgronden, industriegronden, landbouwgronden, bossen, commerciële panden) kan u ons contacteren.

Hoe verloopt een schatting?

Om tot een correcte waardebepaling te komen doorlopen wij steeds een bepaalde procedure. Bij bevestiging van de opdracht starten wij onmiddellijk met de nodige opzoekingen. Daarna komen wij ter plaatse op het afgesproken moment om de eigendom nader te inspecteren. Na het plaatsbezoek kan blijken dat er nog extra informatie dient opgevraagd te worden bij externe instanties. Van zodra wij alle nodige info ter beschikking hebben, bepalen we een voorlopige verkoopwaarde. Om de verkoopwaarde van vastgoed te bepalen, baseert een vastgoedexpert zich op meerdere criteria en rekenmethodes. Naast technische factoren beïnvloeden ook verkoopprijzen van gelijkaardige panden in de buurt de uiteindelijke prijsbepaling. Lokale marktkennis is daarom ontzettend belangrijk. Bij studie- en landmeetkantoor Decoster situeert die marktkennis zich in regio West-Vlaanderen. We volgen de vastgoedtrends en woningprijzen in West-Vlaanderen al jarenlang op de voet.
Finaal wordt de voorlopige verkoopwaarde intern met het team van schatters besproken. Zo bekijkt zaakvoerder Nico als bouwkundig ingenieur de technische aspecten en zaakvoerder Valerie als voormalig vastgoedmakelaar eerder de commerciële aspecten van het onroerend goed. Op deze manier worden alle parameters ingecalculeerd in de definitieve verkoopwaarde.

Waarom een schatting laten uitvoeren door studiebureau Decoster?

We treden volstrekt onpartijdig op, garanderen absolute discretie. Dankzij ons gespecialiseerd team kunnen wij een schattingsverslag vlot afleveren binnen een vooraf afgesproken termijn.

Met een beëdigd schatter en/of VLABEL erkend schatter-expert ben je zeker van bewezen vakmanschap, een betrouwbaar schattingsverslag en volstrekte onafhankelijkheid. Alleen gediplomeerde en ervaren vastgoedexperten met bewezen vakkennis komen in aanmerking om erkend en beëdigd vastgoedexpert te worden.

Wat kost een schatting?

Regelmatig bieden immobiliënmakelaars gratis schattingen aan. Ze kunnen er echter baat bij hebben om je woning te onder- of overschatten. Onderschatting kan er voor zorgen dat je woning snel verkocht is, maar dat je er minder voor krijgt dan ze werkelijk waard is. Overschatting zorgt er vaak voor dat het lang duurt vooraleer je woning verkocht wordt en dat je misschien je prijs moet laten zakken. Een gratis schatting kan je dus duur komen te staan.

De kostprijs van een schatting is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Type onroerend goed (woning, appartement, grond, …)
 • Doel van schatting ( een VLABEL schattingsverslag is uitgebreider dan een bv. een schattingsverslag voor verkoop)
 • Aanwezigheid van bouwplannen
 • Omvang van het onroerend goed

Had u een offerte gewenst, contacteer ons gerust!


Verkaveling

Studiebureau Decoster heeft reeds jarenlange ervaring in het ontwerpen van verkavelingen. Ons team bestaat zowel uit landmeter-experten als ingenieurs waardoor wij u kunnen helpen met zowel eenvoudige verkavelingen als complexe verkavelingen met een riolerings- en wegenisdossier. Wij volgen het project van start tot einde op waardoor zowel ervaren bouwpromotoren als onervaren particulieren op ons beroep doen.

Voorstudie:

Bent u niet zeker of uw grond verkavelbaar is? Wenst u eerst een kostenraming te laten opmaken? Ook hier kunnen wij u helpen met het opmaken van een voorstudie met kostenraming. Wij bekijken voor u de mogelijkheden! Blijkt dat het project te complex wordt voor u, dan helpen wij u graag verder om een oplossing voor te stellen!

Verkavelingsdossier:

Om een grond op te splitsen met als doel het als bouwgrond te verkopen heeft u een verkavelingsvergunning nodig. Om deze vergunning te bekomen moet u een verkavelingsdossier indienen ter goedkeuring bij de gemeente waar de grond gelegen.

Het opstellen van een verkavelingsdossier (aanvraag omgevingsvergunning tot verkavelen) is technisch en tijdrovend. Sinds enkele jaren dient deze aanvraag digitaal via het omgevingsloket. Het is niet evident om dit met succes uit te voeren als men hier niet mee vertrouwd is. Een landmeter-expert is de aangewezen persoon om u hier bij te staan. Het dossier start immers met een goede basis via een correcte opmeting. Voorts moet het dossier rekening houden met diverse elementen zoals mobiliteit, beoordeling ruimtelijke integratie, milieuaspecten, hemelwaterverordening, uitbreiding nutsleidingen,...

Studiebureau Decoster staat u bij van begin tot einde van het dossier (afleveren verkoopbaarheidsattest)

Wij bieden aan:

 • Advies mogelijkheden verkavelbare grond
 • Klassieke verkaveling langs bestaande openbare weg
 • Verkaveling met aanleg nieuwe rijweg
 • Wegenontwerp: opmaak dossier voor aanleg van nieuwe wegen & riolering
 • Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken (Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004)
 • Opmaak verkavelingsdossier voor aanvraag van een wijziging verkaveling
 • Advies mogelijkheden verkavelbare grond

Plaatsbeschrijving

Bij het starten van bouwwerken kan een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Een dergelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om te voorkomen dat er enige betwisting ontstaat over de bestaande toestand van het beschreven goed voor de start van de werken. Zo kan er geen discussie zijn over eventuele nieuwe schade die het gevolg zou zijn van aanpalende werken.

Na de werkzaamheden kan er een plaatsbeschrijving bij einde der werken (herschouwing) opgemaakt om na te gaan of er schade is ontstaan aan het eerder beschreven goed door de werkzaamheden. Dit kan nuttig zijn voor een aannemer om achteraf niet aansprakelijk gesteld te worden voor geleden schade die het gevolg zouden zijn van werken die achteraf nog uitgevoerd worden.

Wij zijn als beëdigd landmeter-expert de aangewezen persoon om dit als onafhankelijk persoon voor u te doen.

Wij stellen plaatsbeschrijvingen op van:

 • Openbaar domein
 • Aanpalende gebouwen
 • Bestaande omgeving ( nutsvoorzieningen, beplanting, ...)

Ontwerp infrastructuur

Elke verkaveling (van klein tot groot) vereist een uitbreiding van infrastructuur.

Bij kleinere verkavelingen langs bestaande wegen beperkt zich dit meestal tot een uitbreiding van de nutsleidingen en aanleg opritten. Studiebureau Decoster staat u met raad en daad bij zodat u zorgeloos aan deze verkavelingslasten voldoet.

Grotere verkavelingen vereisen meestal aanleg van een nieuwe rijweg met riolering en andere nutsleidingen. Ons team van ingenieur/landmeters is niet alleen gespecialiseerd om hiervoor de omgevingsvergunning aan te vragen maar verzorgt ook de verdere opvolging.

Bij het bekomen van de uitvoerbare omgevingsvergunning wordt een aanbesteding georganiseerd. Er worden enkele erkende wegenisaannemers gevraagd om op basis van een door ons opgemaakt bestek met meetstaat een prijsofferte te bezorgen. In samenspraak met de klant wordt het infrastructuurwerk aan een erkend wegenisaannemer toegekend. Vervolgens wordt een coördinatievergadering met gemeente en nutsmaatschappijen ingepland zodat de noodzakelijke werken elkaar goed en vlot opvolgen en de hinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

Tijdens de werken houden wij toezicht via werfvergaderingen en controle op de uiteindelijke aanrekening van de wegenisaannemer.

Uiteindelijk organiseert Studiebureau Decoster een voorlopige en definitieve oplevering van de werken.

Meestal dient de nieuwe rijweg overgedragen te worden in openbaar domein, wij verzorgen hiervoor alle formaliteiten.


Studie- en landmeetkantoor Decoster bestaat reeds meer dan 20 jaar en is een gevestigde waarde in West-Vlaanderen.

Offerte